Forretningsbetingelser

Brandt-Madsen Advokatfirma er en enkeltmandsvirksomhed med CVR-nummer 14763384. Hovedkontoret er beliggende på Østeralle 10, 8400 Ebeltoft og kan kontaktes på tlf. 86 34 54 66 eller på mail hbm@brandt-madsen.dk.

Klientmidler indsættes på en klientkonto hos vores bankforbindelse Sparekassen Djursland. I tilfælde af bankens konkurs, får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro. (ca. 750.000 kr.). Dette dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti.

Der gælder dog særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, såfremt den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes med op til 10 mio. euro, indtil 12 mdr. efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen kan findes på Garantiformuens hjemmeside http://www.gii.dk.

Ansvarsforsikring og garantiordning er tegnet hos Tryg. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Brandt-Madsen Advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Brandt-Madsen Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Advokaterne hos Brandt-Madsen Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Advokat Henrik Brandt-Madsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark. Han er den ansvarlige indehaver af Brandt-Madsen Advokatfirma og er en del af Advokatsamfundet.

I tilfælde af en tvist om salær eller adfærd har klienten mulighed for at klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.